عرضه کننده انواع سکه و اسکناس و تمبر و اجناس کلکسیونی ایرانی و خارجی


نویسنده :. .
تاریخ:یکشنبه 3 خرداد 1394-09:31 ب.ظ

سکه خارجی (قاره آسیا) (سری 1)


4005- آذربایجان    1 گاپیک    (2011-2006)              کیفیت بسیارعالی: 1500تومان       د

4006- آذربایجان    3 گاپیک    (2011-2006)                  کیفیت بسیارعالی: 1500تومان           p

4007- آذربایجان    5 گاپیک    (2011-2006)                  کیفیت بسیار عالی: 1500تومان p

4008- آذربایجان    10 گاپیک    (2011-2006)              کیفیت بسیارعالی: 1600تومان  p

4009- آذربایجان    20 گاپیک    (2011-2006)              کیفیت درحدبانکی: 1800تومان p 


4010- آذربایجان     50 گاپیک    (2011-2006)              کیفیت بسیارعالی: 3000 تومان   i

4020- ازبکستان   5 سوم    2001                کیفیت بسیارعالی: 1600 تومان

4032- پادشاهی اردن هاشمی    50 فلس   1949            کیفیت بسیارعالی: 5000 تومان  فروخته شد p
(دوره  عبداله اول، اولین پادشاه اردن هاشمی و فرزند شریف حسین بزرگ خاندان سلسله هاشمی)

4034- پادشاهی اردن هاشمی   نصف درهم(50 فلس)    1981             کیفیت بسیارعالی: 2800 تومان    p
(ملک حسین پادشاه پیشین اردن)

4035- پادشاهی اردن هاشمی   1 درهم(100 فلس)    1975             کیفیت بسیارعالی: 4000 تومان فروخته شدi
(ملک حسین پادشاه پیشین اردن)

4038- پادشاهی اردن هاشمی    1 قرش    1994          کیفیت بسیارعالی: 2500 تومان          p

4042- پادشاهی اردن هاشمی   1 قرش    2011                 کیفیت بسیار عالی: 2500 تومان فروخته شدp

4043-  پادشاهی اردن هاشمی  5 قرش (پیاستر)   2000  (ملک عبداله)         کیفیت بسیارعالی: 2000 تومان

4044- پادشاهی اردن هاشمی  10 قرش (پیاستر)   2009  (ملک عبداله)       کیفیت بسیارعالی: 2500 تومان p

4045- پادشاهی اردن هاشمی   5 قرش (پیاستر)   1993  (ملک حسین)          کیفیت بسیار عالی: 2200تومان j

4046- پادشاهی اردن هاشمی   10 قرش (پیاستر)    1996 (ملک حسین)            کیفیت بسیار عالی: 2800تومان

4047- پادشاهی اردن هاشمی   1/2 دینار    2006  (ملک عبداله)        فروخته شد      SVp


4060- ازبکستان     25 سوم       1999                                          فروخته شد      Sx   T
(یادبود جلاالدین منکبرنی، ملقب به جلاالدین خوارزمشاه، فرزند ارشد سلطان محمد خوارزمشاه
 و آخرین پادشاه سلسله خوارزمشاهیان)

4066- ازبکستان     1 تین    1994            کیفیت بینهایت عالی: 1600 تومان      د

4068- ازبکستان     5 تین    1994            کیفیت بسیارعالی: 1600 تومان       p

4069- ازبکستان     10 تین    1994            کیفیت بینهایت عالی: 1600 تومان      د

4071- ازبکستان     50 تین    1994            کیفیت بسیار عالی: 2000 تومان فروخته شد        p

4075- ازبکستان   50 سوم    2001  (یادبود  دهمین سالروز استقلال)         فروخته شد p

4110- سکه   1 آگورات   رژیم اشغالگر   ( ضرب 1985 تا 1995)           کیفیت بسیار عالی: 4000 تومان فروخته شد   i

4111- سکه   2 نیو شکل    رژیم اشغالگر            کیفیت درحدبانکی: 8000 تومان رزرو شده z

4112- سکه   1/2 لیر     رژیم اشغالگر   (ضرب 1963 تا 1979)             کیفیت بسیارعالی: 4500 تومان

4113- سکه   1/2  نیو شکل    رژیم اشغالگر   (ضرب 1986 تا 2009)           کیفیت بسیارعالی: 7500 تومان   T

4115- سکه   1/2 شکل   رژیم اشغالگر    1982          کیفیت بینهایت عالی: 5000 تومان  فروخته شد  zp

4116- سکه    5 لیر   رژیم اشغالگر   1979               فروخته شد

4117- سکه    5 نیو شکل    رژیم اشغالگر  (1990- 2015)        کیفیت عالی: 7000 تومان  z

4118- سکه   1 پروتا  رژیم اشغالگر   1949                فروخته شد  i

4119- سکه  10 پروتا   رژیم اشغالگر    1952        فروخته شد Zp

4123- سکه  1 نیو شکل  رژیم اشغالگر  (ضرب 1985 تا 1993 - 4 گرم - 18 میلیمتر)         کیفیت عالی: 5000 تومان   i

4127- سکه   10 نیو آگورات   رژیم اشغالگر   (ضرب 1980تا1985)          کیفیت بسیارعالی: 3500 تومان

4130-  سکه   10 آگورات   رژیم اشغالگر   (ضرب 1985تا2014)           کیفیت بانکی: 4000 تومان  p

4133-  سکه   5 آگورات   رژیم اشغالگر   (ضرب 1960تا1975)         کیفیت بسیار عالی: 2800 تومان    p

4134-  سکه   10 آگورات   رژیم اشغالگر   (ضرب 1960تا1977)         کیفیت بسیارعالی: 3000 تومان  i

4137- سکه  10 آگورات   رزیم اشغالگر  (ضرب 1977 تا 1980)         کیفیت بسیارعالی: 2500 تومان  p

4141- سکه   5 نیو آگورات   رژیم اشغالگر   (ضرب 1980تا1985)               کیفیت بسیارعالی: 4500 تومان         i

4142-  سکه   1 آگورات   رژیم اشغالگر   (ضرب 1960تا1980)            کیفیت بینهایت عالی: 3000 تومان   i


4143- سکه  10 نیو شکل   رژیم اشغالگر   (یادبودی - ضرب 1999- 1995)           فروخته شد        Fi

4148- سکه   10 شکلیم     رژیم اشغالگر   (ضرب 1982 تا 1985)         فروخته شد            ET    Fi

4150- افغانستان    1/2 افغانی  نقره  1305 (1926)   (دوره شاه امان الله خان)       کیفیت بسیارعالی و بسیار بهتر و زنده تر از تصویر: 30000 تومان رزرو شده4152- افغانستان   پنجاه پولی (= 1/2 افغانی)  1331 (1952)   (دوره محمد ظاهرشاه)       کیفیت بینهایت عالی: 3500 تومان  i

4154- افغانستان     1 افغانی    1340                   کیفیت بسیارعالی: 1600 تومان          د

4155-  افغانستان    2 افغانی    1340                 کیفیت بسیارعالی: 1800 تومان   p

4156-  افغانستان    1 افغانی    1359                 کیفیت بسیارعالی: 2000 تومان   p 

4157-  افغانستان    2 افغانی    1359                کیفیت بسیارعالی: 2000 تومان   p

4158-  افغانستان    5 افغانی    1359                  کیفیت بسیارعالی: 2800 تومان  فروخته شد         p

4163- افغانستان    1 افغانی     1383                  کیفیت بسیارعالی: 1000تومان     د

4164- افغانستان     2 افغانی    1383                   کیفیت بسیارعالی: 1000 تومان

4165- افغانستان     5 افغانی    1383                   کیفیت بسیارعالی: 1500 تومان  د


4251- امارات متحده عربی    1 درهم    1988 (یادبود دهمین سال دانشگاه امارات متحده عربی)         فروخته شد

4254- امارات متحده عربی    1 درهم     ( یادبودی - I LOVE UAE)             فروخته شد

4255- امارات متحده عربی    1 درهم   2009  (یادبود  50مین سال تاسیس مرکز مالی بین المللی دبی)      فروخته شد     Tp

4258- امارات متحده عربی    5 فلوس   1973   (FAO)  (سایز کوچک-قطر 17 میلیمتر)        کیفیت بسیارعالی: 1800تومان  p

4262- امارات متحده عربی    25 فلس  1998           کیفیت بسیارعالی: 800 تومان

4264- امارات متحده عربی    50 فلس   2007             کیفیت بسیار عالی: 1200 تومان

4265- امارات متحده عربی     1 درهم    2014              کیفیت بسیارعالی: 1600 تومان

4267- امارات متحده عربی    50 فلس   1984 (طرح قدیم)            کیفیت بسیار عالی: 1500 تومان

4268- امارات متحده عربی   1 درهم    1989  (سایز بزرگ- طرح قدیم)           کیفیت بسیارعالی: 2500 تومانp

4283- اندونزی    25 سن    1952                                فروخته شد


4285- اندونزی   5 روپیه   1974 (FAO با عنوان برنامه تنظیم خانواده)          فروخته شد  Fii
 
4286- اندونزی    100 روپیه    1999                     کیفیت بسیارعالی: 1800 تومان   p


4287- اندونزی    200 روپیه     2003              کیفیت بسیارعالی: 2200 تومان    p

4288- اندونزی    500 روپیه    2003                 کیفیت بانکی: 3000 تومان  i

4289- اندونزی     500 روپیه    2001             کیفیت بسیارعالی: 2800 تومان   i

4290- اندونزی     100 روپیه    1994             کیفیت بسیارعالی: 2200 تومان فروخته شد  i

4294- اندونزی    1000 روپیه    2010                              کیفیت درحدبانکی: 4500 تومان            p
                                         ( یادبود ANGKLUNG یکی از سازهای سنتی قدیمی کشور اندونزی)ادامه مطلب


نظرات() 
  • تعداد صفحات :2
  • 1  
  • 2  

جلوگیری از کپی کردن مطالب