عرضه کننده انواع سکه و اسکناس و تمبر و اجناس کلکسیونی ایرانی و خارجی


نویسنده :. .
تاریخ:سه شنبه 5 خرداد 1394-07:10 ب.ظ

اسکناس شماره رند و قشنگ

کد  109090-  5000 ریال    امضاء : حسینی و بهمنی - ماهواره امید -کسرجایگزین - شماره قشنگ 109090 و 109089        جفت بانکی: 7000 تومان


کد 962269-  100 ریال     امضاء: ایروانی و قاسمی     شماره قرینه   69 22 96        جفت بانکی: 8000 تومان فروخته شد
(962269 و 962268)


کد 664422- 50000 ریال    امضاء : طیب نیا و سیف (امضاء بزرگ)    شماره قشنگ جفت کاهشی          جفت بانکی: 20000 تومان


کد 111155-  2000 ریال   امضاء: حسینی و بهمنی    شماره نیمه رند 111156 و  111155        جفت بانکی: 6000 تومان


جفت بانکی  20000 ریال  امضاء دانش جعفری و شیبانی
رند 5
555556  و  555555
(کد 555555)
280000 تومان

کد 566656-  10000 ریال  امضاء طیب نیا  و  سیف   (شماره قشنگ  57 66 56  و  56 66 56 )         جفت بانکی: 6000 تومان


کد  222252- دو جفت  5000 ریال  امضاء حسینی و بهمنی - ظروف سفالی   با شماره سریال یکسان       دو جفت بانکی: 20000 تومان
( شماره سریال مشابه و اعداد شماره سریالها و صورت و مخرج کسر در هر دو جفت از 3 عدد 1 و 2 و 5 تشکیل شده)

کد  109010- 5000 ریال   امضاء : حسینی و بهمنی - ماهواره امید- کسر جایگزین  - شماره قشنگ  109010        جفت بانکی: 8000
 (  109010 و  109009 )

کد 84480-  100 ریال   امضاء : انصاری و مهران  (دو تصویر)     شماره قرینه  084480       جفت بانکی: 60000 تومان
( 084480  و  084479 )


کد 954459 - 10000 ریال    امضاء:  طیب نیا  و سیف     (شماره قرینه  59 44  95  )                 فروخته شد
(954459 و 954460)


 کد  555518 -  10000 ریال    امضاء: دانش جعفری و مظاهری       شماره قشنگ   555518  و  555517         جفت بانکی: 7000 تومان


 کد 555580 -  20000 ریال    امضاء: دانش جعفری و مظاهری       شماره قشنگ   555580  و  555581         جفت بانکی: 8000 تومان
 کد 555590 -  20000 ریال    امضاء: دانش جعفری و مظاهری       شماره قشنگ   555590  و  555591         جفت بانکی: 8000 تومان


کد  818148 - دو برگ  500 ریال  امضاء دانش جعفری و شیبانی     با شماره سریال یکسان  و مخرج کسر یکسان        15000 تومان


کد 555588-  50000 ریال       امضاء:  طیب نیا و سیف           شماره نیمه رند  555589  و  555588              جفت بانکی: 15000 تومان فروخته شد


کد 717171-  50000 ریال     امضاء : حسینی و مظاهری      شماره قشنگ تکراری  717171               جفت بانکی: 35000 تومان فروخته شد
( 717172  و  717171 )

کد 117777-  200 ریال      امضاء : صفدر حسینی و شیبانی        شماره قشنگ  117777 و 117776       جقت بانکی: 6000 تومان


کد 035555-  500 ریال     امضاء: دانش جعفری و شیبانی       شماره قشنگ  035555  و  035556      جفت بانکی: 4000 تومان


کد 373333-  1000 ریال     امضاء: حسینی و مظاهری        شماره قشنگ  373333  و  373334         جفت بانکی: 5000 تومان فروخته شد


کد 150000-  2000 ریال     امضاء:  حسینی و بهمنی       شماره قشنگ  149999  و  150000          جفت بانکی: 7000 تومان فروخته شدکد  777772-  10000 ریال     امضاء:  دانش جعفری و مظاهری         شماره نیمه رند  777772  و  777773           جفت بانکی: 20000 تومان


کد 066660-   10000 ریال      امضاء : طیب نیا و سیف        شماره قشنگ و قرینه   066660  و  066661       جفت بانکی: 8000 تومان فروخته شد


کد 899998-  5000 ریال       امضاء: طیب نیا و سیف        شماره قشنگ نیمه رند و قرینه   899998 و  899997      جفت بانکی: 8000 تومان


کد 222218-  5000 ریال       امضاء: حسینی و بهمنی - ظروف سفالی       شماره نیمه رند قشنگ   222217 و 222218        جفت بانکی: 6000 تومان


جفت بانکی  10000 ریال  امضاء دانش جعفری و مظاهری 
رند 7
777777 و  777778
( کد 777777 )
فروخته شد


جفت  20000ریال     امضائ صفدرحسینی وشیبانی عکس کوچک 
 رند 1
 111112 و  111111
( کد 111112)
فروخته شد


کد  92 77 29-  1000 ریال    امضاء  حسینی و مظاهری      شماره قرینه  92 77 29  و  297793         جفت بانکی: 7000 تومان فروخته شد

کد 566605- 10000 ریال    امضاء: طیب نیا و سیف    شماره قشنگ: 566605  و  566606          جفت بانکی: 6000 تومان

کد 566667- 10000 ریال    امضاء: طیب نیا و سیف    شماره قشنگ: 566667  و  566668          جفت بانکی: 7000 تومان

 کد  340043-  2000 ریال    امضائ : حسینی و بهمنی    شماره قرینه  قشنگ  43 00 34  و   340044            جفت بانکی: 8000 تومان

 کد  331111-  5000 ریال   امضاء: نمازی و نوربخش       شماره قشنگ نیمه رند  331111  و  331112         جفت بانکی: 6000 تومان فروخته شد

 کد  159951-  5000 ریال   امضاء: طیب نیا و سیف- ظروف سفالی     شماره قرینه   159951 و  159952          جفت بانکی: 7000 تومان 

 کد  160000-  5000 ریال   امضاء: طیب نیا و سیف- ظروف سفالی     شماره نیمه رند   160000 و  159999          جفت بانکی: 8000 تومان فروخته شد 

 کد  278872-  2000 ریال    امضائ : حسینی و بهمنی    شماره قرینه  72 88 27  و  278873            جفت بانکی: 7000 تومان

کد  111166- 2000 ریال    امضاء: حسینی و بهمنی      شماره نیمه رند  111166  و  111167             جفت بانکی: 6000 تومان 
کد  111177- 2000 ریال    امضاء: حسینی و بهمنی      شماره نیمه رند  111177  و  111178             جفت بانکی: 6000 تومان

کد 820000- 10000 ریال      امضائ : نمازی و نوربخش    شماره قشنگ  819999 و 820000              جفت بانکی: 7000 تومان فروخته شد


کد  781187-  100 ریال     امضائ: نمازی و نوربخش        شماره قرینه  87 11 78  و  781188          جفت بانکی: 8000 تومان فروخته شد

کد 555575- 10000 ریال     امضاء: دانش جعفری و مظاهری       شماره قشنگ و نیمه رند  555575  و  555576     جفت بانکی: 8000 تومان
فروخته شد
کد 555585- 10000 ریال     امضاء: دانش جعفری و مظاهری       شماره قشنگ و نیمه رند  555585  و  555586     جفت بانکی: 8000 تومان
فروخته شد
کد 555595- 10000 ریال     امضاء: دانش جعفری و مظاهری       شماره قشنگ و نیمه رند  555595  و  555596       جفت بانکی: 8000 تومان فروخته شد


 کد  828384 -  200 ریال      امضاء: نمازی و نوربخش- شماره ریز- جایگزین 76/99           شماره قشنگ متوالی  84 83 82 و  85 83 82       فروخته شد 

 کد 710071 -  1000 ریال     امضاء: دانش جعفری و مظاهری      شماره قشنگ  710071  و  710072            فروخته شد 

جفت  20000ریال     امضائ  صفدرحسینی وشیبانی -  عکس بزرگ - امضاء بزرگ
شماره رند  666665 و  666666
( کد 666665)
فروخته شد


جفت 5000 ریال  امضاء حسینی و بهمنی
 ماهواره امید
شماره  رند  777778  و  777777
( کد 777778 )
فروخته شد

نظرات() 
جلوگیری از کپی کردن مطالب