عرضه کننده انواع سکه و اسکناس و تمبر و اجناس کلکسیونی ایرانی و خارجی


نویسنده :. .
تاریخ:سه شنبه 5 خرداد 1394-08:10 ب.ظ

اسکناس شماره رند و قشنگ


کد 000600 -  200 ریال      سری نوزدهم       (نمازی- نوربخش - فیلیگران الله- شماره ریز)            جفت بانکی: 180000 تومان فروخته شد
(جفت شماره زیبا و کم نظیر  000600  و 000599   با کسر 16/16)


کد  744447 - 100000 ریال    امضاء : شمس الدین حسینی و بهمنی  (شماره نیمه رند قرینه)        جفت بانکی: 35000 تومان

کد 664422- 50000 ریال    امضاء : طیب نیا و سیف (امضاء بزرگ)    شماره قشنگ جفت کاهشی          جفت بانکی: 20000 تومان رزرو شده

کد  555580- دو جفت   2000 تومانی   امضاء: دانش جعفری و مظاهری    (شماره قشنگ و نیمه رند سری)        16000 تومان


جفت بانکی  20000 ریال  امضاء دانش جعفری و شیبانی
رند 5
555556  و  555555
(کد 555555)
280000 تومان

کد 566605- 10000 ریال    امضاء: طیب نیا و سیف    شماره قشنگ: 566605  و  566606          جفت بانکی: 6000 تومان

کد 566667- 10000 ریال    امضاء: طیب نیا و سیف    شماره قشنگ: 566667  و  566668          جفت بانکی: 7000 تومان

کد  555518 -  10000 ریال    امضاء: دانش جعفری و مظاهری       شماره قشنگ   555518  و  555517         جفت بانکی: 7000 تومان

کد  777772-  10000 ریال     امضاء:  دانش جعفری و مظاهری         شماره نیمه رند  777772  و  777773           جفت بانکی: 18000 تومان

کد  973379 -  5000 ریال    امضاء : دانش جعفری و شیبانی - گل و بلبل                 جفت بانکی:  8000 تومان رزرو شده
شماره قرینه  79 33  97  و  80  33  97 

کد  222252- دو جفت  5000 ریال  امضاء حسینی و بهمنی - ظروف سفالی    شماره قشنگ با شماره سریال و مخرج کسر یکسان       دو جفت بانکی: 20000 تومان

کد  109010- 5000 ریال   امضاء : حسینی و بهمنی - ماهواره امید               جفت بانکی: 8000 رزرو شده
کسر جایگزین  - شماره قشنگ  109010
 (  109010 و  109009 )

کد 899998-  5000 ریال       امضاء: طیب نیا و سیف        شماره قشنگ نیمه رند و قرینه   899998 و  899997      جفت بانکی: 10000 تومان


کد 222218-  5000 ریال       امضاء: حسینی و بهمنی - ظروف سفالی       شماره نیمه رند قشنگ   222217 و 222218        جفت بانکی: 6000 تومان

کد  159951-  5000 ریال   امضاء: طیب نیا و سیف- ظروف سفالی     شماره قرینه   51 99 15  و  159952          جفت بانکی: 8000 تومان 

کد 111155-  2000 ریال   امضاء: حسینی و بهمنی       شماره نیمه رند  111156 و   111155          جفت بانکی: 6000 تومان رزرو شده
کد  111166- 2000 ریال    امضاء: حسینی و بهمنی      شماره نیمه رند  111167  و  111166          جفت بانکی: 6000 تومان رزرو شده
کد  111177- 2000 ریال    امضاء: حسینی و بهمنی      شماره نیمه رند  111178  و  111177          جفت بانکی: 6000 تومان رزرو شده


کد  278872-  2000 ریال    امضائ : حسینی و بهمنی    شماره قرینه  72 88 27  و  278873            جفت بانکی: 8000 تومان رزرو شده

کد  340043-  2000 ریال    امضائ : حسینی و بهمنی    شماره قرینه   43 00 34  و   340044            جفت بانکی: 8000 تومان

کد 553333 -  500 ریال   امضاء : دانش جعفری و شیبانی شماره ریز  -  جفت شماره قشنگ 553333 و  553334        جفت بانکی: 6000 تومان


کد  818148 - دو برگ  500 ریال  امضاء دانش جعفری و شیبانی     با شماره سریال یکسان  و مخرج کسر یکسان        15000 تومان

کد 035555-  500 ریال     امضاء: دانش جعفری و شیبانی       شماره قشنگ  035555  و  035556      جفت بانکی: 4000 تومان

کد 117777-  200 ریال      امضاء : صفدر حسینی و شیبانی        شماره قشنگ  117777 و 117776       جقت بانکی: 6000 تومان

کد 828383- 200 ریال   امضاء: نمازی و نوربخش - کسر جایگزین 76/99 - شماره قشنگ  828382 و  828383        جفت بانکی: 8000 تومان رزرو شده

کد 373373 -  100 ریال    امضاء: صفدر حسینی و شیبانی   شماره قرینه و تکراری دو عددی(7 و 3)        جفت بانکی: 10000 تومان رزرو شده
73 33 37  و  74 33 37
(73 33 37)   (373  373)


کد 84480-  100 ریال   امضاء : انصاری و مهران  (دو تصویر)     شماره قرینه  084480       جفت بانکی: 60000 تومان
( 084480  و  084479 )


کد 954459 - 10000 ریال    امضاء:  طیب نیا  و سیف     (شماره قرینه  59 44  95  )                 فروخته شد
(954459 و 954460)کد 555588-  50000 ریال       امضاء:  طیب نیا و سیف           شماره نیمه رند  555589  و  555588               فروخته شد


کد 717171-  50000 ریال     امضاء : حسینی و مظاهری      شماره قشنگ تکراری  717171             فروخته شد
( 717172  و  717171 )

کد 373333-  1000 ریال     امضاء: حسینی و مظاهری        شماره قشنگ  373333  و  373334         فروخته شد


کد 150000-  2000 ریال     امضاء:  حسینی و بهمنی       شماره قشنگ  149999  و  150000         فروخته شد


کد 066660-   10000 ریال      امضاء : طیب نیا و سیف        شماره قشنگ و قرینه   066660  و  066661        فروخته شد


جفت بانکی  10000 ریال  امضاء دانش جعفری و مظاهری 
رند 7
777777 و  777778
( کد 777777 )
فروخته شد


جفت  20000ریال     امضائ صفدرحسینی وشیبانی عکس کوچک 
 رند 1
 111112 و  111111
( کد 111112)
فروخته شد


کد  92 77 29-  1000 ریال    امضاء  حسینی و مظاهری      شماره قرینه  92 77 29  و  297793         فروخته شد

 کد  160000-  5000 ریال   امضاء: طیب نیا و سیف- ظروف سفالی     شماره نیمه رند   160000 و  159999           فروخته شد 


کد 962269-  100 ریال     امضاء: ایروانی و قاسمی     شماره قرینه   69 22 96         فروخته شد
(962269 و 962268)

کد  781187-  100 ریال     امضائ: نمازی و نوربخش        شماره قرینه  87 11 78  و  781188          فروخته شد


 کد  828384 -  200 ریال      امضاء: نمازی و نوربخش- شماره ریز- جایگزین 76/99           شماره قشنگ متوالی  84 83 82 و  85 83 82       فروخته شد 

 کد 710071 -  1000 ریال     امضاء: دانش جعفری و مظاهری      شماره قشنگ  710071  و  710072            فروخته شد 

جفت  20000ریال     امضائ  صفدرحسینی وشیبانی -  عکس بزرگ - امضاء بزرگ
شماره رند  666665 و  666666
( کد 666665)
فروخته شد


جفت 5000 ریال  امضاء حسینی و بهمنی
 ماهواره امید
شماره  رند  777778  و  777777
( کد 777778 )
فروخته شد

نظرات() 
جلوگیری از کپی کردن مطالب