عرضه کننده انواع سکه و اسکناس و تمبر و اجناس کلکسیونی ایرانی و خارجی


نویسنده :. .
تاریخ:یکشنبه 3 خرداد 1394-08:31 ب.ظ

سکه خارجی (قاره آسیا) (سری 1)

4005- آذربایجان    1 گاپیک    (2011-2006)                  کیفیت درحدبانکی: 1600تومان   فروخته شد       p


4006- آذربایجان    3 گاپیک    (2011-2006)                  کیفیت بسیارعالی: 1500تومان           p

4007- آذربایجان    5 گاپیک    (2011-2006)                  کیفیت بسیار عالی: 1500تومان p

4009- آذربایجان    20 گاپیک    (2011-2006)              کیفیت بسیار عالی: 1800تومان  p 


4010- آذربایجان     50 گاپیک    (2011-2006)              کیفیت بسیارعالی: 3000 تومان فروخته شد

4012- آذربایجان   50 گاپیک   1993                                 فروخته شد P

4031- پادشاهی اردن هاشمی   5 فلس     1955            کیفیت بسیارعالی: 2800 تومان  فروخته شد
(دوره پادشاهی ملک حسین)

4032- پادشاهی اردن هاشمی    50 فلس   1949            کیفیت بسیارعالی: 5000 تومان  فروخته شد p
(دوره  عبداله اول، اولین پادشاه اردن هاشمی و فرزند شریف حسین بزرگ خاندان سلسله هاشمی)

4034- پادشاهی اردن هاشمی   نصف درهم(50 فلس)    1981             کیفیت بسیارعالی: 2800 تومان    p
(ملک حسین پادشاه پیشین اردن)

4035- پادشاهی اردن هاشمی   1 درهم(100 فلس)    1975             کیفیت بسیارعالی: 4000 تومان فروخته شدi
(ملک حسین پادشاه پیشین اردن)

4040- پادشاهی اردن هاشمی    1 قرش (10 فلس)    1984          کیفیت بسیارعالی: 2500 تومان          p

4042- پادشاهی اردن هاشمی   1 قرش    2011                 کیفیت بسیار عالی: 2500 تومانp

4043-  پادشاهی اردن هاشمی  5 قرش (پیاستر)   2008  (ملک عبداله)            کیفیت بسیارعالی: 2000 تومان

4044- پادشاهی اردن هاشمی  10 قرش (پیاستر)   2009  (ملک عبداله)       کیفیت بسیارعالی: 2500 تومان p

4046- پادشاهی اردن هاشمی   1/2 دینار    2006  (ملک عبداله)        فروخته شد      SVp


4047- پادشاهی اردن هاشمی   5 قرش (پیاستر)   1996  (ملک حسین)          کیفیت بسیار عالی: 2200تومان   p

4060- ازبکستان     25 سوم       1999                                          فروخته شد      Sx   T
(یادبود جلاالدین منکبرنی، ملقب به جلاالدین خوارزمشاه، فرزند ارشد سلطان محمد خوارزمشاه
 و آخرین پادشاه سلسله خوارزمشاهیان)

4066- ازبکستان     1 تین    1994            کیفیت بینهایت عالی: 1600 تومان      د

4068- ازبکستان     5 تین    1994            کیفیت بسیارعالی: 1600 تومان       p

4069- ازبکستان     10 تین    1994            کیفیت بینهایت عالی: 1600 تومان      د

4071- ازبکستان     50 تین    1994            کیفیت بسیار عالی: 2000 تومان          p

4075- ازبکستان   50 سوم    2001  (یادبود  دهمین سالروز استقلال)         فروخته شد p

4113- سکه    25 آگورات   رژیم اشغالگر  (ضرب 1960 تا 1979)            فروخته شد   SVF

4114-سکه   1 لیر   رژیم اشغالگر  (ضرب 1967 تا 1980)         کیفیت بسیارعالی: 3500 تومان  فروخته شد p

4115- سکه   1/2 شکل   رژیم اشغالگر    1982          کیفیت درحدبانکی: 5000 تومان    T

4116- سکه    5 لیر   رژیم اشغالگر   1979               فروخته شد

4117- سکه    5 شکل جدید   رژیم اشغالگر  (1990- 2015)               فروخته شد   ET

4118- سکه   1 پروتا  رژیم اشغالگر   1949                فروخته شد  i

4120-  سکه   1 شکل  رژیم اشغالگر    (1981-1985)            فروخته شد    T

4123- سکه  1 نیو شکل  رژیم اشغالگر  (ضرب 1985 تا 1993 - 4 گرم - 18 میلیمتر)         کیفیت عالی: 5000 تومان   i

4127- سکه   10 نیو آگورات   رژیم اشغالگر   (ضرب 1980تا1985)          کیفیت بسیارعالی: 3500 تومان

4128- سکه   10 نیو آگورات   رژیم اشغالگر   (ضرب 1980تا1985) (یادبود سالروز اسرائیل)          کیفیت بسیارعالی: 6000 تومان

4129-  سکه   5 آگورات   رژیم اشغالگر   (ضرب 1985تا2007)           کیفیت بسیارعالی: 3500 تومان

4130-  سکه   10 آگورات   رژیم اشغالگر   (ضرب 1985تا2014)           کیفیت بانکی: 4000 تومان    p

4133-  سکه   5 آگورات   رژیم اشغالگر   (ضرب 1960تا1975)         کیفیت بسیار عالی: 2800 تومان    p

4134-  سکه   10 آگورات   رژیم اشغالگر   (ضرب 1960تا1977)         کیفیت درحدبانکی: 3000 تومان i

4137- سکه  10 آگورات   رزیم اشغالگر  (ضرب 1977 تا 1980)         کیفیت بسیارعالی: 2500 تومان   p

4141- سکه   5 نیو آگورات   رژیم اشغالگر   (ضرب 1980تا1985)               کیفیت بسیارعالی: 4500 تومان           i

4142-  سکه   1 آگورات   رژیم اشغالگر   (ضرب 1960تا1980)            کیفیت بینهایت عالی: 3000 تومان

4143- سکه  10 نیو شکل   رژیم اشغالگر   (یادبودی - ضرب 2000- 1995)          فروخته شد              Fi


4148- سکه   10 شکلیم     رژیم اشغالگر   (ضرب 1982 تا 1985)         فروخته شد           ET    Fi

4150- افغانستان    1/2 افغانی  نقره  1305 (1926)   (دوره شاه امان الله خان)       کیفیت بسیارعالی و بسیار بهتر و زنده تر از تصویر: 35000 تومان4152- افغانستان   پنجاه پولی (= 1/2 افغانی)  1331 (1952)   (دوره محمد ظاهرشاه)       کیفیت بینهایت عالی: 3500 تومان  i

4154- افغانستان     1 افغانی    1340                   کیفیت بسیارعالی: 1600 تومان               p 

4155-  افغانستان    2 افغانی    1340                 کیفیت بسیارعالی: 1800 تومان   p

4156-  افغانستان    1 افغانی    1359                 کیفیت بسیارعالی: 2000 تومان   p 

4157-  افغانستان    2 افغانی    1359                کیفیت بسیارعالی: 2000 تومان   p

4158-  افغانستان    5 افغانی    1359                  کیفیت بسیارعالی: 2800 تومان  فروخته شد         p

4163- افغانستان    1 افغانی     1383                  کیفیت بسیارعالی: 800تومان     د

4164- افغانستان     2 افغانی    1383                   کیفیت بسیارعالی: 1000 تومان


4251- امارات متحده عربی    1 درهم    1988 (یادبود دهمین سال دانشگاه امارات متحده عربی)         فروخته شد

4254- امارات متحده عربی    1 درهم     ( یادبودی - I LOVE UAE)             فروخته شد

4255- امارات متحده عربی    1 درهم   2009  (یادبود  50مین سال تاسیس مرکز مالی بین المللی دبی)      فروخته شد     Tp

4258- امارات متحده عربی    5 فلوس   1973   (FAO)  (قطر 22 میلیمتر)        کیفیت بسیارعالی: 1800تومان فروخته شد  i

4262- امارات متحده عربی    25 فلس  1998           کیفیت بسیارعالی: 700 تومان

4264- امارات متحده عربی    50 فلس   2007             کیفیت بسیار عالی: 800 تومان

4265- امارات متحده عربی     1 درهم    2014              کیفیت بسیارعالی: 1500 تومان

4267- امارات متحده عربی    50 فلس   1984 (طرح قدیم)            کیفیت بسیار عالی: 1400 تومان

4268- امارات متحده عربی   1 درهم    1989  (سایز بزرگ- طرح قدیم)           کیفیت بسیارعالی: 1800 تومانp

4283- اندونزی    25 سن    1952                                فروخته شد


4285- اندونزی   5 روپیه   1974 (FAO با عنوان برنامه تنظیم خانواده)          فروخته شد  Fii
 

4288- اندونزی    500 روپیه    2003                 کیفیت بانکی: 3000 تومان  i

4289- اندونزی     500 روپیه    2001             کیفیت بسیارعالی: 2800 تومان   i

4290- اندونزی     100 روپیه    1994             کیفیت بسیارعالی: 2000 تومان   i

4294- اندونزی    1000 روپیه    2010                              کیفیت درحدبانکی: 4500 تومان            p
                                         ( یادبود ANGKLUNG یکی از سازهای سنتی قدیمی کشور اندونزی)


4295- اندونزی    100 روپیه    1978   (یادبود جنگلداری)        کیفیت بسیارعالی: 4000 تومان     i

4296- اندونزی   25 روپیه    1971        کیفیت بسیارعالی: 2000 تومان فروخته شد  i

4306- بحرین    5 فلس     2005                کیفیت بانکی: 1500تومان فروخته شد       د

4307- بحرین    10 فلس     1992                   کیفیت بسیار عالی: 1500تومان      د

4309- بحرین    50 فلس   1992                   کیفیت بسیارعالی: 1500 تومان       j

4312- بحرین    100 فلس     1995                 کیفیت بسیار عالی: 2000 تومانp

4313- بحرین   10 فلوس    1965           کیفیت بسیارعالی: 1800 تومان

4314- بحرین    25 فلس     1965              کیفیت درحدبانکی: 1600 تومان          p

4315- بحرین    50 فلس     1965                 کیفیت بسیار عالی: 1800 تومان     p

4316- بحرین    100 فلس     1965                       کیفیت بسیارعالی: 2000 تومان                  p

4320- بحرین    500 فلس     2000             کیفیت بسیارعالی: 7000 تومان   Fi

4349- بنگلادش    50 پوشیا    2001  (FAO)             فروخته شد  p

4350- بنگلادش    2 تاکا     2010                  کیفیت بانکی: 2800 تومان

4400- پاکستان   1 روپیه   1977                                فروخته شد     p
(یادبود صدمین سالروز تولد علامه محمد اقبال لاهوری)

4403- پاکستان    1 پیسه    1966                     کیفیت بسیارعالی: 2000 تومان         p

4404- پاکستان    1 پیسه    1961 (برنزی)                 کیفیت بسیارعالی: 2000 تومان فروخته شد     p

4407- پاکستان    5 پیسه     1974                   کیفیت بسیارعالی: 2000 تومان   p

4409-  پاکستان    5 پیسه     1962   (5 فارسی)             کیفیت بسیارعالی: 2000 تومان فروخته شد

4408-  پاکستان    5 پیسه      1965   (5 انگلیسی)           کیفیت بسیارعالی: 2000 تومان      i

4411-  پاکستان    10 پیسه     1962 ( 10 فارسی)           کیفیت بسیارعالی: 2500 تومان فروخته شد      i

4412-  پاکستان    10 پیسه     1971  (10 انگلیسی)             کیفیت بسیارعالی: 2000 تومان           p

4414-  پاکستان   10 پیسه    1988              کیفیت بسیار عالی: 2500 تومان           p

4415-  پاکستان   10 پیسه     1978  (FAO)        کیفیت بسیار عالی: 2500 تومان   p

4417- پاکستان    25 پیسه    1986                 کیفیت درحدبانکی: 1600 تومان                  p

4418- پاکستان    25 پیسه    1980                 کیفیت بسیارعالی: 1600 تومان                  د

4420- پاکستان    50 پیسه    1990                 کیفیت بسیارعالی: 1600 تومان   د

4423- پاکستان    50 پیسه    1979                   کیفیت بسیار عالی: 1600 تومان                   p

4424- پاکستان    50 پیسه   1976  (یادبود 100مین سالروز تولد محمد علی جناح قائم اعظم)  فروخته شد   i

4425- پاکستان   50 پیسه  1401   (یادبود 1400مین سال هجرت پیامبر)        کیفیت بسیارعالی: 6500 تومان    T


4426- پاکستان     1 روپیه   2001  (محمد علی جناح)              کیفیت بسیارعالی: 1600 تومان            p

4428- پاکستان    1 روپیه     1988                      کیفیت بسیار عالی: 1600 تومان فروخته شد              د

4430- پاکستان    2 روپیه   2004  (نیکل)               کیفیت بسیار عالی: 1400 تومان  فروخته شد            د

4431- پاکستان    2 روپیه   2010  (آلومینیومی)            کیفیت بسیار عالی: 1400 تومان 

4432- پاکستان    5 روپیه   2004                کیفیت درحدبانکی: 1800 تومان   p

4434- پاکستان    5 روپیه   2016               کیفیت درحدبانکی: 1800 تومان   p

4436- پاکستان    2 پیسه برنزی   1966           کیفیت بسیارعالی: 3800 تومان        p

4440- پاکستان   1 آنه   1952  (مستعمره بریتانیا پادشاهی جورج ششم)        فروخته شد       SXi

4441- پاکستان  ربع روپیه(کوارتر)   1948  (مستعمره بریتانیا پادشاهی جورج ششم)         کیفیت درحدبانکی: 6500 تومان     p


نظرات() 
جلوگیری از کپی کردن مطالب